Over VFG-Jong

GESCHIEDENIS

VFG-Jong is een vzw opgericht in 2003 door leden van het toenmalige Bond Moyson Oost Vlaanderen en VFG Oost Vlaanderen. Nu respectievelijk Solidaris en DITO Oost Vlaanderen.

Dit met als doelstelling kinderen en jongeren met een  handicap te ondersteunen, actiever te maken en hen de kans te geven hun levens zoveel mogelijk zelf in handen te nemen.

Reeds van bij de start werd er gekozen om een grote focus te leggen op het inrichten van allerlei ontspanningsactiviteiten voor de doelgroep. Dit waren een speelpleinwerking en aangepaste vakanties en themakampen, steeds met als doel om de leden van de doelgroep voldoende speelkansen te bieden als hefboom voor hun ontwikkeling en ontplooiing.

MISSIE

VFG-Jong is een jeugdwerkorganisatie die zich inzet voor vrije tijd voor iedereen. Iedereen in het algemeen; kinderen, jongeren en jongvolwassenen met een beperking in het bijzonder.

Iedereen zou volwaardig moet kunnen participeren in de samenleving (inclusie), zo ook binnen het vrijetijdsaanbod. Een zinvolle invulling van de vrije tijd is voor iedereen een meerwaarde in het dagelijkse leven. Het zorgt voor een doel; persoonlijke, mentale en fysieke groeikansen; samenhorigheid, verbondenheid en omgang met anderen.

De kracht en de mogelijkheden van elk individu (empowerment) staan hierin centraal. We zien een beperking niet als een belemmering, maar als een uitdaging. We zien het “anders zijn” niet als een bedreiging, maar als een meerwaarde.

Daarom wil VFG-Jong aan de wereld uitdragen dat iedereen gelijkwaardig is en daar waar dat nog niet voldoende zichtbaar is in het vrijetijdslandschap, in te zetten op een aanbod op maat. Inclusief waar het kan, doelgroepspecifiek waar het moet.

VISIE

VFG-Jong streeft naar een inclusieve samenleving waar kinderen, jongeren en jongvolwassenen in het algemeen bv. onze vrijwilligers; en kinderen, jongeren en jongvolwassenen met een beperking in het bijzonder, bv. onze deelnemers; auteur en regisseur zijn van hun eigen leven. Ons doel is om een veilige speelomgeving of een veilig vrijwilligersklimaat te creëren waarin ieder optimaal kan genieten van hun vrije tijd, kan leren en zich kan ontwikkelen, waar het kan, zonder onderscheid te maken op basis van beperking, waar het moet toch te gaan differentiëren. Door hen een plek, op maat, te geven waar ze elkaar ontmoeten en hen aan te moedigen om te spelen, willen we hen versterken in het innemen van hun plek in de samenleving. Door de samenleving te versterken in haar mogelijkheden om kinderen, jongeren en jongvolwassenen met een beperking te laten participeren en een volwaardige plek in te nemen, stimuleren we inclusie in twee richtingen. VFG-Jong stimuleert integratie binnen het ‘reguliere’ vrijetijdsaanbod of biedt, waar nodig, zelf een aangepast vrijetijdsaanbod aan.

Door continu te mikken op emancipatie en inclusie en door ondersteunend (gericht op empowerment) te werken wordt de autonomie van onze deelnemers veel groter. Door deze steeds groeiende zelfstandigheid kunnen we ook de koppeling maken met een steeds toenemende stimulans tot inspraak en het nemen van verantwoordelijkheid door de persoon zelf. Een groot aantal van onze doelgroep verhoogt hierdoor hun zelfredzaamheid en assertiviteit. Dit uit zich hoofdzakelijk in een hoger eigenwaardegevoel, zin voor verantwoordelijkheid en engagement, zowel tijdens activiteiten als in hun persoonlijke dagdagelijkse bezigheden. Men kan hun sociale vaardigheden, zelfredzaamheid, autonomie, verantwoordelijkheid, creativiteit en samenwerking ontwikkelen binnen VFG-Jong.

BEPERKINGEN

VFG-Jong richt zich hoofdzakelijk op kinderen, jongeren en jongvolwassenen, tussen 4 en 30 jaar, met en zonder handicap.

Het woord ‘handicap’ is een overkoepelende term voor aangeboren en niet-aangeboren functiebeperkingen. Dit kan gaan over:

 • Mentale/ verstandelijke beperkingen
 • Zintuiglijke beperkingen, zoals
  • Auditieve beperkingen
  • Visuele beperkingen
 • Psychische beperkingen
 • Lichamelijke/fysieke beperkingen
 • Meervoudige beperkingen

Handicap wordt omschreven als elk langdurig en belangrijk participatieprobleem van een persoon dat te wijten is aan het samenspel tussen bovenstaande functiestoornissen en beperkingen bij het uitvoeren van activiteiten en persoonlijke en externe factoren (VAPH 2022).

AANBOD

Met de inclusiegedachte in het achterhoofd is het echter een bewuste keuze om binnen het aanbod van VFG-Jong in eerste plaats niet te differentiëren en geen onderscheid te gaan maken tussen een verstandelijke, lichamelijke of psychosociale handicap of een combinatie hiervan. Ieder kind is namelijk welkom bij ons, want ieder kind heeft recht op vrijetijdsmogelijkheden, sociaal contact, waardering, respect en spelplezier.

Wat niet wegneemt dat vanuit de behoeftes van de doelgroep die nood er niet is. Wij wensen zoveel mogelijk in te zetten op werken op maat en vanuit die visie blijven we nieuwe wegen bewandelen en passen we ons aanbod aan indien nodig. Geen onderscheid qua beperking waar het kan, onderscheiden waar het moet.

Ons aanbod is dan ook niet het doel, maar wel een middel om deelnemers in contact te brengen met andere mensen met en zonder handicap, het risico op isolement te beperken en hun integratie in de maatschappij te bevorderen door hen zaken als fairplay, samen bewegen, sociale vaardigheden, enz. bij te brengen. We realiseren dit aan de hand van:

 • Een verscheidenheid aan dagactiviteiten, speelpleinwerking en vakantiekampen met overnachting
 • Een vrijwilligerswerking
 • Het slaan van bruggen tussen de doelgroep en hun omgeving en het ruimere jeugd(welzijns)werklandschap adhv netwerking, huisbezoeken en vorming